วิสัยทัศน์

                       เป็นโรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านบริการในเขต5 ก้าวหน้าเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมดีสวยงาม

 

พันธกิจ

                1. ให้บริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้ภูมิทัศน์ที่สวยงาม

                2. สร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ ครอบคลุมต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิถีชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

We have 5 guests and no members online