Up

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลาบวช
แบบฟอร์มเวลาปฏิบัติงานราชการ
แบบฟอร์มแจ้งงานศพญาติสายตรง(เจ้าหน้าที่)
แบบฟอร์มใบขออนุญาติใช้รถส่วนกลาง
แบบฟอร์มใบขออนุญาติใช้รถRefer
แบบฟอร์ม-ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (การเงิน)
แบบฟอร์ม-ค่าเทอม (การเงิน)
แบบฟอร์ม-ค่ารักษาต่างๆ(การเงิน)
แบบฟอร์ม-ใบยืมเงิน (การเงิน)
แบบฟอร์ม-ตัวอย่างรูป 9 (การเงิน)
 

We have 21 guests and no members online