ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

รายละเอียดแถบสถานะ

อนุมัติแล้ว รอการอนุมัติ

เขียนใบจองห้องประชุม

กรุณาเลือกห้องประชุมก่อน